AMBCG je član

Stručne konsultacija iz oblasti Zaštite lica i imovine, Zaštite od požara, Zaštite na radu, Zaštite i spašavanja.

Memorandumom o saradnji koji je zaključen u Podgorici, dana 27.05.2023.godine, između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, koje zastupa Ministar Filip Adžić i Asocijacije menadžera bezbjednosti Crne Gore, koju zastupa Predsjednik Dragan Radulović, definisano je da se u ciju integracije nauke i prakse u oblasti korporativne bezbjednosti, međusobna saradnja zasniva na sljedećim principima:

• potrebe unapređenja u oblasti korporativne bezbjednosti i upravljanja bezbjednosnim rizicima;
• doprinosa podsticanju sistema bezbjednosti, potvrđujući zajedničku volju za unapređenjem oblika i sadržaja saradnje subjekata čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji bezbjednosti;
• organizovanje stručnih i naučnih konferencija, radionica i tribina, stručnih konsultacija i sastanaka sa stručnjacima koji učestvuju u navedenim pitanjima bezbjednosne politike;

Imajući u vidu da nam predstoji ljetnja turistička sezona, kao i da se očekuje veliki broj osoba u javnim i poslovnim objektima, kako na primorju tako i u drugim djelovima Crne Gore, u cilju kvalitetnijih priprema svih subjekata i podizanja nivoa bezbjednosti, organizujemo stručna konsultacija iz oblasti:

• Zaštite od požara (planovi zaštite od požara, obučenost ljudstva iz oblasti zaštite od požara, kontrola i održavanje ugrađene opreme, uređaja i instalacija za zaštitu od požara itd)

• Zaštite lica i imovine (planovi zaštite, čuvanje vatrenog oružja i municije, kontrola ugovora o obavljaju djelatnosti zaštite, kontrola dozvola za čuvara, zaštitara lica i imovine itd)

Agenda